• FORDÍTOTTA:
  Ludassy Mária
 • KIADÓ:
  Kossuth Kiadó
 • ISBN:
  ISBN 9789630963541
apple store link google play link

Leviatán

Olvass bele!
 • FORDÍTOTTA:
  Ludassy Mária
 • KIADÓ:
  Kossuth Kiadó
 • ISBN:
  ISBN 9789630963541
apple store link google play link

Thomas Hobbes a 17. századi filozófia egyik kulcsfigurája. Mesterműve, az 1651-ben írt Leviatán, a modern államelméletek alapműve. Leviatán a közakaratot képviselő állam, mégpedig az ésszerű polgári állam modellje, amelynek hatalma korlátlan, de csak addig, amíg valóban képes megvédeni azokat, akiknek a nevében és megbízásából fellép. Az állami élet célja: a biztonság; minden az állami életben kezdődik, még a jó és a rossz közötti különbség is, sőt az erkölcsi mértéket is az államhatalom állapítja meg. A kötet négy részből - ezen belül negyvenhét fejezetből - áll, nevezetesen az alábbiakból: Az emberről, Az államról, A keresztény államról, A sötétség birodalmáról. Hobbes fejtegetéseiben a védelem és az engedelmesség kölcsönös összefüggéseit igyekszik részrehajlás és hajbókolás nélkül feltárni, "mert ezek feltétlen szem előtt tartását az ember természetes mivolta, valamint a természeti és a pozitív isteni törvények egyaránt megkövetelik".

Leviatán-természetünk mesterséges szörnyszülötte

Leviatán-természetünk mesterséges szörnyszülötte

A szöveg

Hobbes élete és művei

Interpretációk

Válogatott bibliográfia

Ajánlás

Bevezetés

ELSŐ RÉSZ. AZ EMBERRŐL

1. Az érzetről

2. A képzetről

3. A képzetek sorozatáról vagy láncolatáról

4. A beszédről

5. Az értelemről és a tudományról

6. Az akarati mozgásoknak,közönséges néven érzelmeknek belső rugóiról, és azokról a kifejezésekről, amelyekkel jelöljük őket

7. A gondolkodás befejezéséről vagyis az elhatározásról

8. Az úgynevezett értelmi erényekről és a velük ellentétes hibákról

9. A különféle ismeretterületekről

10. A hatalomról, értékekről, méltóságról, megbecsülésről és érdemességről

11. Az erkölcsök különbözőségéről

12. A vallásról

13. Az emberiség boldogságának és boldogtalanságának természetes feltételeiről

14. Az első és második természeti törvényről és a szerződésekről

15. A többi természeti törvényről

16. Személyekről, megbízókról és megszemélyesített dolgokról

MÁSODIK RÉSZ. AZ ÁLLAMRÓL

17. Az állam okairól, létrejöttéről és definíciójáról

18. Az instituált uralkodó jogairól

19. Az instituált állam különféle formáiról és az uralkodói hatalom utódlásáról

20. Az atyai és a zsarnoki uralomról

21. Az alattvalók szabadságáról

22. Az alattvalók politikai és magánszervezeteiről

23. A szuverén hatalom köztisztviselőiről

24. Az állam táplálékáról és ivadékairól

25. A tanácsról

26. A polgári törvényekről

27. A bűntettekről, mentségekről és enyhítő körülményekről

28. Büntetésekről és jutalmakról

29. Azokról a dolgokról, amelyek az államot gyengítik vagy felbomlásához vezetnek

30. A szuverén képviselő feladatairól

31. Isten természettől való országáról

HARMADIK RÉSZ. A KERESZTÉNY ÁLLAMRÓL

32. A keresztény politika elveiről

33. A szentírás könyveinek számáról, keletkezési idejéről, céljáról, autoritásáról és értelmezőiről

34. A szellem, angyal és ihletettség jelentéséről a szentírás könyveiben

35. Isten országának, a szent, megszentelt és szentség szavaknak jelentéséről a szentírásban

36. Isten igéjéről és a prófétákról

37. A csodákról és rendeltetésükről

38. Az örök élet, pokol, üdvözülés, eljövendő világ és megváltás jelentéséről a szentírásban

39. Az egyház szó jelentéséről a szentírásban

40. Ábrahám, mózes, a főpapok és júda királyai isten országában gyakorolt jogairól

41. A mi áldott megváltónk hivataláról

42. Az egyházi hatalomról

43. Az isten országába való bebocsáttatás előfeltételeiről

NEGYEDIK RÉSZ. A SÖTÉTSÉG BIRODALMÁRÓL

44. A szentírás hibás értelmezéséből eredő szellemi sötétségről

45. A pogány vallás démonológiájárólés más hagyatékairól

46. Az álfilozófiából és mitikus hagyományokból eredő sötétségről

47. E sötétségből származó előnyről, s hogy az kinek javát szolgálja

Visszapillantás és végkövetkeztetés

További ajánlatunk

A protestáns etika Magyarországon
borító: A protestáns etika Magyarországon>
1 740 Ft
Drogma
borító: Drogma>
2 490 Ft
Esettanulmányok
borító: Esettanulmányok>
1 200 Ft
Helvétius élete és munkássága
borító: Helvétius élete és munkássága>
980 Ft
Képi logika
borító: Képi logika>
1 590 Ft
Sofie világa
borító: Sofie világa>
1 990 Ft
Tudomány és vallás
borító: Tudomány és vallás>
1 990 Ft
Ancsel Éva összes bekezdése az emberről
borító: Ancsel Éva összes bekezdése az emberről>
990 Ft

Hasznos holmik