• KIADÓ:
  Typotex Kiadó
 • OLDALSZÁM:
  267 oldal
 • E-KÖNYV MEGJELENÉS ÉVE:
  2012
 • ISBN:
  978-963-27-9672-7

A változó Európai Unió

Válságról válságra

Olvass bele!
 • KIADÓ:
  Typotex Kiadó
 • OLDALSZÁM:
  267 oldal
 • E-KÖNYV MEGJELENÉS ÉVE:
  2012
 • ISBN:
  978-963-27-9672-7
„NEM LEHET VÁL­SÁG A JÖVŐ HÉTEN. A NAP­TÁ­RAM MÁR TELE VAN.”

A gaz­da­ság­po­li­ti­ku­sok, az elem­zők, a be­fek­te­tők és szá­mos más tár­sa­dal­mi cso­port vál­ság előt­ti hely­zet­ér­té­ke­lé­sét jól szem­lél­te­ti ez a Kis­s­in­ger­től gyak­ran idé­zett mon­dat. Az „in­téz­mé­nye­sí­tett vak­ság” el­sőd­le­ges moz­ga­tó­ru­gó­ja az anya­gi ha­szon­szer­zés volt, ugyan­ak­kor az utób­bi év­ti­ze­dek vi­szony­la­gos nyu­gal­ma és pros­pe­ri­tá­sa is meg­té­vesz­tet­te az em­be­re­ket. A 2008-as vál­ság­ra és az azt kö­ve­tő idő­szak­ra min­den bi­zonnyal gaz­da­sá­gi-po­li­ti­kai kor­szak­vál­tás­ként fo­gunk vissza­em­lé­kez­ni: a pénz­ügyi-gaz­da­sá­gi vi­lág­vál­ság nem­csak a vi­lág­gaz­da­sá­got vál­toz­tat­ta meg, de je­len­tő­sen át­for­mál­ta az Eu­ró­pai Uniót is, mi­köz­ben pró­bá­ra tette a vál­ság­ke­ze­lé­si ké­pes­sé­ge­it. A kínai nyelv­ben a vál­ság fo­gal­mát két írás­jel együt­tes hasz­ná­la­tá­val fe­je­zik ki: az első a ve­szély, a má­so­dik pedig a le­he­tő­ség fo­gal­mát je­lö­li. Ez a könyv a 2008-as gaz­da­sá­gi vál­ság nyo­mán át­ala­kult kör­nye­zet­tel fog­lal­ko­zik, mely az Eu­ró­pai Unió szá­má­ra ve­szé­lye­ket és le­he­tő­sé­ge­ket egy­aránt hor­doz ma­gá­ban. Az eu­ró­pai dön­tés­ho­zók el­ső­sor­ban a ve­szé­lyek­kel, az akut vál­ság­ke­ze­lés­sel fog­lal­koz­tak, de fel­ve­tőd­het a kér­dés, ho­gyan lehet ki­hasz­nál­ni az át­ala­ku­lás­sal járó le­he­tő­sé­ge­ket?

MOL­DICZ CSABA fő­is­ko­lai tanár, a nem­zet­kö­zi kap­cso­la­tok szak­ér­tő­je (Ál­ta­lá­nos Vál­lal­ko­zá­si Fő­is­ko­la, Bu­da­pest)

További ajánlatunk

A védelmi lépcső elmélete
borító: A védelmi lépcső elmélete>
1 778 Ft
Kibernyomozói kézikönyv
borító: Kibernyomozói kézikönyv>
1 699 Ft
Joe Biden
borító: Joe Biden>
2 190 Ft
Kim Dzsongun
borító: Kim Dzsongun>
2 590 Ft
Putyin Oroszországa
borító: Putyin Oroszországa>
1 990 Ft
Nagykövet asszony
borító: Nagykövet asszony>
2 290 Ft
A politika fertője
borító: A politika fertője>
1 990 Ft
Pártok és politikusok Magyarországon
borító: Pártok és politikusok Magyarországon>
1 950 Ft

Hasznos holmik