Egy kultúra között

Olvass bele!

A kö­tet­ben össze­gyűj­tött rö­vi­debb-hosszabb írá­sok a szer­ző szak­te­rü­le­tét, a fi­zi­kai kémia tu­do­má­nyát, csak érin­tik, vagy nem is érin­tik. Né­hány cikk el­árul­ja ugyan az is­me­ret­ter­jesz­tés ne­he­zen el­fojt­ha­tó szán­dé­kát, a leg­több­je azon­ban arról szól, ami ál­ta­lá­no­sabb kér­dé­sek­kel: a humán tu­do­má­nyok, a mű­vé­szet vagy a tár­sa­da­lom egyik-má­sik je­len­sé­gé­vel kap­cso­lat­ban ju­tott a szer­ző eszé­be. Aki, ha ilyes­mi­ről írt is, nem óhaj­tot­ta el­fe­lej­te­ni azt, hogy ve­gyész. Az írá­sok tehát a gon­dol­ko­dás egy­más­tól tá­vol­fek­vő­nek lát­szó te­rü­le­te­i­ről, eset­leg ezek kap­cso­la­ta­i­ról szól­nak. Nem pró­bál­ják meg azon­ban át­hi­dal­ni a sokat em­le­ge­tett sza­ka­dé­kot a két kul­tú­ra kö­zött.
A szer­ző vé­le­mé­nye sze­rint ugyan­is csak egy kul­tú­ra van.

További ajánlatunk

Szorongatott idill
borító: Szorongatott idill>
2 599 Ft
Történelmet író betegségek
borító: Történelmet író betegségek>
3 199 Ft
A humanizmus és a protestantizmus áttűnései
borító: A humanizmus és a protestantizmus áttűnései>
2 690 Ft
A klitorisz csodálatos története
borító: A klitorisz csodálatos története>
2 999 Ft
Életemnél is jobban
borító: Életemnél is jobban>
3 499 Ft
Az eleven halál terei
borító: Az eleven halál terei>
1 990 Ft
Nyelvrokonság és hunhagyomány
borító: Nyelvrokonság és hunhagyomány>
2 690 Ft
Szőcs Géza
borító: Szőcs Géza>
990 Ft

Hasznos holmik